A+ A A-

Regulamin konkursu historycznego "Wspomnienia z wakacji"

Regulamin konkursu historycznego "Wspomnienia z wakacji"

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii ul. Zielna 39 (Budynek PASTy) pokój 902, IX piętro, domofon 6. 00-108 Warszawa, KRS 0000445074 REGONNIP 1231274933
 2. Konkurs jest organizowany przy użyciu medium społecznościowego: Facebook, a zgłoszenia konkursowe są przyjmowane na fanpage’u Organizatora.
 3. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Fundatorem nagrody jest Organizator. Nagroda nie może być wymieniona na inną formę gratyfikacji, spieniężona ani przekazana innej osobie.
 5. Konkurs jest realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Firma Facebook jest w pełni zwolniona z odpowiedzialności przez każdego jej uczestnika, a ponadto, promocja nie jest w żaden sposób przez ten serwis sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis, ani też z nim związana. Organizator promocji korzysta z Facebooka na własną odpowiedzialność, bez pomocy ze strony serwisu.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W celu wzięcia udziału w danym konkursie, Uczestnik powinien, wykonać zadanie konkursowe, które polega na przesłaniu zdjęcia z wakacji i krótkiego opisu miejsca, którego zdjęcie dotyczy.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. Zdjęcia przesłane przez osoby młodsze muszą być opatrzone zgodą rodziców.
 3. Zgłoszenia do konkursu należy zamieścić pod odpowiednim wpisem na fanpageu fundacji. 
 4. Aby móc wziąć udział w konkursie należy wypełnić odpowiednie oświadczenia dostępne w tym miejscu i odsesłać je na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Czas trwania i zasady wyłonienia zwycięzców

 1. Do konkursu można zgłaszać się w dniach 27.08.18 do 14.09.18 włącznie.
 2. Organizator wyłoni zwycięzcę nie dłużej niż w ciągu 3-5 dni roboczych.
 3. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez jury, które będzie powołane przez Organizatora.
 4. Organizator nie ma obowiązku ujawniać przebiegu obrad jury ani uzasadniać swojej decyzji.

Prawa autorskie

 1. Uczestnik biorący udział w konkursie oświadcza, że zdjęcie jest jego autorstwa i posiada pełne prawo do jego dysponowania i rozpowszechniania.
 2. Uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na stronie fundacji, mediach społecznościowych oraz na materiałach graficznych (w tym modyfikowaniu graficznemu przesłanej pracy), a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na użytkowanie Utworu przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
 3. Uczestnik oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi, prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do Utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w konkursie.
 4. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, Uczestnik przyjmuję na siebie, pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich do przesłanej pracy.
 5. Powyższe oznacza w szczególności, lecz nie wyłącznie, że Organizator może korzystać z przesłanego Utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działaniami fundacji.

Nagrody

 1. Nagrodą jest indeks, który upoważnia słuchacza do darmowego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Organizatora w roku akademickim 2018/2019 w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 7-15 lat i przez osoby w tym wieku nagroda może zostać wykorzystana. Pełnoletni zwycięzca powinien wskazać osobę, która spełnia kryteria wiekowe i będzie uczestniczyć w zajęciach.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, nie może być odsprzedana osobie trzeciej.
 3. Nagroda może być wykorzystana tylko w roku akademickim 2018/2019. Jeżeli zwycięzca wykupił już indeks na rok 2018/2019, to wygrana moża zostać przeniesiona na rok następny, tj. 2019/2020. 
 4. Nagroda może zostać przeniesiona na osobę trzecią. Aby tego dokonać, należy wyrazić pisemne oświadczenie o przekazaniu wygranej i wskazać konkretną osobę, która spełni kryteria wiekowe i będzie uczestniczyć w zajęciach. 

Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii ul. Zielna 39 (Budynek PASTy) pokój 902, IX piętro, domofon 6. 00-108 Warszawa, KRS 0000445074 REGON 146470132 NIP 12312749332. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu - art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r.(dalej jako „RODO”).
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Dane będą przetwarzane w celu poprawnej realizacji konkursu.
 4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych
 7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Postanowienia końcowe

 1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i zasadach konkursu bez podawania przyczyny.
 4. Regulamin jest dostępny pod adresem http://duch.edu.pl/index.php/component/content/article?id=508

Co się u nas działo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
..__